Back to Top

        เมนู
        ข้อมูลทั่วไป
        คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ
        รายงาน
    ประวัติความเป็นมา
             History
ข้อมูลเมื่อ : 1 ต.ค. 58    เข้าชม 2823 ครั้้ง  
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 และเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505 ระเบียบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการนำส่งเงินของส่วนราชการ พ.ศ. 2516 ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงาน เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ต่อมาปี พ.ศ. 2519 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่ารวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด มีตำแหน่งอัตรากำลังเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้ผู้ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารของหน่วยงานต่างๆ ภายในส่วนราชการ และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทำให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น หน่วยตรวจสอบภายใน ปัจจุบันมีที่ทำการอยู่ที่อาคารวิทยาภิรมย์ (ชั้น M)

หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น M
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3240-5606 , 0-3249-3300 ต่อ 1393   
โทรสาร : 0-3240-5606
อีเมล์ : audit_pbru@hotmail.co.th

Best viewed in
Chrome
Copyright © 2015 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine