Back to Top

        เมนู
        ข้อมูลทั่วไป
        คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ
        รายงาน
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์
             Vision/Mission/objective
ข้อมูลเมื่อ : 1 ต.ค. 58    เข้าชม 2123 ครั้้ง  
วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างมีมาตรฐานพันธกิจ (Mission)

พัฒนาการตรวจสอบ บุคลากร และระบบงาน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ

2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด

3. เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่

4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

5. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วหน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น M
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3240-5606 , 0-3249-3300 ต่อ 1393   
โทรสาร : 0-3240-5606
อีเมล์ : audit_pbru@hotmail.co.th

Best viewed in
Chrome
Copyright © 2015 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine