Back to Top

    ขั้นตอนการให้บริการ
ข้อมูลเมื่อ : 1 ต.ค. 58    เข้าชม 3877 ครั้้ง  
ขั้นตอนที่ 1 แจ้งหน่วยรับตรวจ

(หน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อนเข้าทำการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายในจะชี้แจงให้หน่วยรับตรวจทราบ เพื่อเป็นการประสานให้จัดเตรียมข้อมูลที่ควรมีให้สำหรับการตรวจสอบ พร้อมแจ้งวันที่และเวลาที่จะเข้าตรวจขั้นตอนที่ 2 ประชุมเปิดการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ

ก่อนเริ่มปฏิบัติการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายในจะประชุมชี้แจงให้หน่วยรับตรวจทราบว่าการตรวจสอบกำลังจะเริ่มขึ้น วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ ลักษณะของการตรวจสอบ ระยะเวลาโดยประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ วิธีการรายงานและการติดตามผลขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานขั้นตอนที่ 4 ประชุมปิดการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ

เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะทำร่างรายงานการตรวจสอบแล้วร่วมประชุมหารือกับหน่วยรับตรวจ เพื่อเป็นการยืนยันเรื่องที่ตรวจพบและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจได้ชี้แจงและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งในบางครั้งข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบรวบรวมได้อาจคลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจชี้แจง

- เมื่อหน่วยตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบ ปัญหา อุปสรรค์ ผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบมาจัดทำรายงานและส่งกลับให้หน่วยรับตรวจชี้แจงตามประเด็นที่ตรวจพบ

- เมื่อหน่วยรับตรวจส่งกลับรายงานชี้แจงให้หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในจะทำการสรุปผลตรวจพร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักเพชรบุรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามข้อเสเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน

- หน่วยตรวจสอบภายใน ส่งรายงานผลการตรวจสอบซึ่งอธิการบดีสั่งการให้หน่วยรับตรวจทราบเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการขั้นตอนที่ 6 การติดตามผล

หน่วยตรวจสอบภายใน จะติดตามผลว่าหน่วยรับตรวจได้มีการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของอธิการบดี โดยได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในจะรายงานการติดตามผลให้อธิการบดีทราบอีกครั้งหน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น M
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : audit_pbru@hotmail.co.th

    online  4  user
วันนี้ 
00000013  
ทั้งหมด 
00027014  
Copyright © 2015 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.